Polityka prywatności serwisu internetowego Galeria Wileńska 

I.            Postanowienia ogólne. .

I.1.       Niniejszy serwis internetowy zwany dalej „Serwisem", został przygotowany przez WSSM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Targowej 72, 03 – 734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363487, dalej jako „WSSM Warsaw Sp. z o.o.".

I.2.       Wszelkie prawa autorskie do Serwisu i jego wszystkich elementów w tym materiałów w nim zawartych przysługują wyłącznie WSSM Warsaw Sp. z o.o. Nazwa Serwisu, tj. Wileńska dostępnego pod adresem URL www.warszawa-wilenska.pl, stanowi zastrzeżony znak towarowy do którego WSSM Warsaw Sp. z o.o. przysługuje wyłączne prawo. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie Serwisu lub któregokolwiek z jego elementów może odbywać się wyłącznie na użytek własny w celach niekomercyjnych.

I.3.      Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub firmy, należące do WSSM Warsaw Sp. z o.o. lub partnerów handlowych WSSM Warsaw Sp. z o.o. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, bez uprzedniej pisemnej zgody dysponenta danego znaku towarowego i/lub firmy i/lub nazwy handlowej, jest zabronione. Prawną ochroną objęte są także wszelkie wzory użytkowe publikowane w Serwisie.

I.4.      Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu. WSSM Warsaw Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszej polityce prywatności oraz w Serwisie w każdym czasie. Takie zmiany, dla swojej skuteczności, nie będą wymagały uprzedniego powiadomienia kogokolwiek. WSSM Warsaw Sp. z o.o. zastrzega sobie także prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jakiegokolwiek jego elementu, bez konieczności podawania jakiegokolwiek powodu oraz bez konieczności uprzedniego informowania o tym jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu korzystającego z Serwisu.
 

II.            Wyłączenie odpowiedzialności WSSM Warsaw Sp. z o.o. za treści publikowane w Serwisie.

II.1.     Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). WSSM Warsaw Sp. z o.o. dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje (w szczególności zdjęcia, teksty, filmy, etc.), które zostały zamieszczone w Serwisie były poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, niemniej jednak WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za poprawność i/lub zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne szkody jakie mogą wyniknąć dla osób i/lub podmiotów korzystających z Serwisu, jak również za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechania działań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie. WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie dopowiada także za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć dla osób i/lub podmiotów niemogących z jakichkolwiek przyczyn skorzystać z Serwisu, w tym między innymi z powodu braku dostępu lub ograniczonego dostępu do sieci Internet.

II.2.     Serwis może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu. WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się w Serwisie. WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające, lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu. WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z, czy też będące następstwem jakiegokolwiek zaniechania lub działania realizowanego w zaufaniu do treści o towarach lub usługach dostępnych na takich stronach internetowych lub w takich środkach przekazu.

II.3.     WSSM Warsaw Sp. z o.o. będzie uprawniona, bezpośredniego lub za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, do usuwania z Serwisu wszelkich treści, które zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem i/lub niniejszą polityką prywatności, a także treści naruszających interesy WSSM Warsaw Sp. z o.o. oraz innych podmiotów lub osób.

II.4.     Bez względu na przyczynę, WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. WSSM Warsaw Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za porady oraz informacje pisemne i/lub ustne uzyskane przez daną osobę i/lub podmiot podczas korzystania z Serwisu.

 
III.            Ochrona danych.

III.1.    Wszelkie dane osobowe uzyskane przez WSSM Warsaw Sp. z o.o. za pomocą Serwisu (poprzez stosowne formularze wymagające podania takich danych) będą wykorzystywane oraz przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, 926 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oraz z niniejszą polityką prywatności, a także zakresem udzielonego przez danego użytkownika zezwolenia.

III.2.    W celu umożliwienia korzystania z subskurpcji newsletter dostępnej w Serwisie, WSSM Warsaw Sp. z o.o. będzie zbierać oraz przetwarzać następujące dane imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, telefon.

III.3     Przed pobraniem jakichkolwiek danych, o których mowa w niniejszym punkcie III. Ochrona danych, każdej osobie, której dane będą zbierane, zostanie udostępniona informacja w przedmiocie celu przetwarzania danych oraz możliwości swobodnego decydowania o ich udostępnieniu. WSSM Warsaw Sp. z o.o. dołoży należytych starań, aby zebrane dane nie były przekazywane nieuprawnionym osobom lub podmiotom.

III.4.    Wszelkie opinie (komentarze, posty, etc.), nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, które zostaną przekazane przez osoby lub podmioty korzystające z Serwisu, w żadnym przypadku nie będą traktowane jako poufne. Takie informacje będą mogły zostać wykorzystane przez WSSM Warsaw Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane w dowolny sposób, bez koniczności uzyskania uprzedniej zgody kogokolwiek, a także bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 
 IV.            System plików „Cookies".

IV.1.    WSSM Warsaw Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem Serwisu może korzystać z systemu plików „Cookies", który nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych, identyfikujących użytkownika korzystającego z Serwisu. Dzięki systemowi plików „Cookies" WSSM Warsaw Sp. z o.o. będzie w stanie zbadać jakie części Serwisu są najczęściej odwiedzane przez użytkowników Serwisu. Taka informacja pozwoli WSSM Warsaw Sp. z o.o. dostosowywać treść oraz formę Serwisu do aktualnych potrzeb i zainteresowań jego użytkowników. 

IV.2.    Pliki „Cookies" są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla użytkownika Serwisu i jego danych. Warunkiem działania plików „Cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.


V.            Bezpieczeństwo i prywatność w sieci.

V.1.     WSSM Warsaw Sp. z o.o. informuje, iż wiadomości wysyłane do Serwisu oraz do WSSM Warsaw Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet mogą zostać przechwycone przez osoby nieuprawnione. Upewnij się, że wysyłając daną wiadomość niepotrzebnie nie ujawniasz osobistych lub poufnych informacji, w szczególności wrażliwych danych osobowych. 

V.2.     WSSM Warsaw Sp. z o.o. wskazuje, iż oznaczenie źródła pochodzenia danej poczty elektronicznej (adresu e-mail) może zostać sfałszowane. Dlatego też, jeśli zamierzasz wysłać do nas informacje, o których mowa w punkcie V.1. powyżej, prosimy skorzystać z usług pocztowych. Mając na uwadze powyższe, WSSM Warsaw Sp. z o.o. oświadcza, iż żadna skarga, wniosek lub deklaracja przekazana za pośrednictwem sieci Internet, z wyłączaniem danych przekazanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, nie zostaną przez nią wzięte pod uwagę.

V.3.     Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów internetowych, przechowujemy zapytania http, które skierowane zostały do naszego serwera. Oznacza to, iż WSSM Warsaw Sp. z o.o. zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu.

 

 

 
 
Do góry